Ngọn bí, su su Tháng:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ngọn bí
Ngọn su su

Đối tác