Thông tin liên hệ

Tiểu khu 477, 482 xã Măng Cành và tiểu khu 486 xã Đăk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kontum 981611911 info.vineco@vingroup.net